Cho vay kinh doanh trả gốc định kỳ

Bài viết liên quan

Hình thức vay vốn kinh doanh trả gốc định kỳ áp dụng đối với các khách hàng có nhu cầu bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Phương thức cho vay: Phương thức cho vay từng lần kết hợp phương thức cho vay trả góp
Số tiền cho vay tối đa/1 món vay: 02 tỷ đồng và không quá 70% nhu cầu vốn của phương án kinh doanh
Thời hạn cho vay tối đa: 36 tháng
Phương thức trả nợ vay:
Trả nợ gốc: Trả góp định kỳ hàng tháng/hàng quý
Trả lãi: Hàng tháng, tính theo dư nợ gốc thực tế
Chính sách giá Theo quy định hiện hành
Tài sản bảo đảm: Giấy tờ có giá, bất động sản, ô tô

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pagePin on Pinterest

Leave a Comment