Team Leader

Team Leader

1. Mô tả công việc Tuyển dụng, xây dựng, đào tạo và huấn luyện các nhóm bán hàng trực tiếp Đinh hướng thị trường, xây dựng chiến lược để triển khai hoạt động bán hàng cho các nhóm bán hàng trực tiếp Đảm bảo hoàn thành KPIs của các nhóm quản lý Thực hiện các báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp Đóng góp các ý tưởng nhằm xây dựng và phát triển tổ chức…

Đọc tiếp